ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
30/05/2565
6277485
349164


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  4 ราย


เบี้ยปรับเงินเพิ่ม


เบี้ยปรับ คือบทลงโทษผู้กระทำความผิดทางภาษีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่ภาครัฐเนื่องจากผู้เสียภาษีทำให้รัฐขาดประโยชน์ไม่ได้เงินภาษีอากรตามที่ควรจะได้ภายในกำหนดเวลาจึงกำหนดให้เสียภาษีเพิ่มอีกส่วนหนึ่งมากน้อยแตกต่างกันแล้วแต่ความรุนแรงของการจ่ายภาษีไม่ถูกต้อง

 

กรณีต้องเสียเบี้ยปรับเช่น

-ออกใบภาษีโดยไม่มีสิทธิออก หรือขายใบกำกับภาษี (ปลอม)

-หลีกเลี่ยงยอดขายโดยไม่เปิดใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเมื่อขายสดหรือบริการ

-หักค่าลดหย่อนการคำนวณ ภ.ง.ด.90 หรือภ.ง.ด 91  ผิดพลาด

-อื่นๆแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด.50  โดยนำรายจ่ายต้องห้ามไปหัก เป็นเหตุให้กำไรสุทธิต่ำไป

-ฯลฯ

 

การคิดเบี้ยปรับของกฎหมาย

1.กรณีไม่ถูกเจ้าพนักงานตรวจสอบ

เช่นการคิดเบี้ยปรับ ในกรณีภาษีนิติบุคคลและการคิดเบี้ยปรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยแบ่งออกเป็น

                 1. กรณีไม่ถูกเจ้าหน้าพนักงานตรวจสอบ

                 2. กรณีถูกเ้จ้าพนักงาานประเมิน

1.กรณีไม่ถูกเจ้าพนักงานตรวจสอบ

เป็นกรณีที่ผู้เสีบภาษีมีหน้าที่ต้องเสีย แต่มิได้ยื่นแบบไ้ว้ภายในกำหนดเวลาหรือยื่นไว้แล้วแต่ยังไม่ถูกต้อง เช่นยังขาดรายได้อีกบางจำนวนที่มิแสดงไว้ในแบบโดยเป็นการยื่นไว้โดยสมัครใจหรือรู้ว่าตนเองปฏิบัติไว้ไม่ถูกต้องและมีความตั้งจจะทำให้ถูกโดยยังไม่ได้รับการเตือนจากเจ้าพนักงาน

ผลคือผู้เสียภาษีรายนี้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายแต่เสียเงินเพิ่ม

2.กรณีถูกเจ้าพนักงานประเมิน

โดนตรวจพบว่ามีรายได้มากกว่าที่ยื่นแบบไว้หรือยื่นแบบแสดงรายไ้ด้ต่ำกว่าที่เป็นจริง  การตรวจพบลักษณะนี้หากมีภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเจ้าพนักงานก็จะกำหนดให้เสียค่า "เบี้ยปรับ"  เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง แล้่วแต่ว่าได้ยื่นแบบไว้แล้วหรือไม่ ในกรณียื่นแบบไว้แต่ไม่ครบ (ยื่นแบบเพิ่มเติม) จะคิดเบี้ยปรับ 1 เท่าของภาษีที่เสียไม่ครบ และในกรณีไม่ได้ยื่นแบบไว้เลยคิดเบี้ยปรับ  2 เท่าของภาษีที่ไม่ได้เสียไว้เลย

 

เงินเพิ่ม คือ?

เิงินเพิ่ม คือ ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นบทลงโทษทางแพ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเร่งรัดให้ผู้เสียภาษีที่จ่ายภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน เร่งดำเนินการจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว

 

การคิดเงินเพิ่ม

-ในกรณีปกติ คิด 1.5  เปอร์เซ็น ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

-ในกรณีไม่มีภาษีต้องเสีย ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จะเสียแต่ค่าปรับอาญากรณีไม่ยื่นแบบเท่านั้น

 

หมายเหตุ ในกรณีที่ชำระไว้ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไปเวลาจะเดินไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้เสียภาษีจะนำเงินมาจ่ายภาษีครบถ้วน แต่ไม่เกินกว่าจำนวนภาษีที่จะต้องเสียโดยไม่รวมค่าเบี้ยปรับ