ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
18/06/2567
7863185
378256


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  568 ราย


นายจ้างหมายถึงใครบ้าง


 

เคยมีผู้มาปรึกษาข้าพเจ้าในกรณีการเลิกจ้างทำงาน ซึ่งผู้เลิกจ้างไม่ใช่เจ้าของบริษัท แต่เป็นผู้รับลูกจ้างเข้าทำงาน  กรณีอย่างนี้จะมีสิทธิฟ้องนายจ้างในกรณีถูกเลิกจ้างหรือไม่

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้

"นายจ้าง " หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และหมายความรวมถึง

(1) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง

(2)ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้วย

(3)ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงโดยมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการทำงานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างดังกล่าว"

สรุปเบื้องต้นได้ว่า นายจ้างหมายความรวมถึง ผู้รับมอบหมายให้กระทำการแทนนายจ้าง  จะเรียกว่านายจ้างด้วย หากเกิดกรณีนิติบุคคลมอบหมายให้ผู้ใดมีอำนาจรับลูกจ้างเข้าทำงานและมีอำนาจเลิกจ้างลูกจ้าง  เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้น ลูกจ้างสามารถฟ้องเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายได้