ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
05/03/2567
6827689
374395


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  191 ราย


บทความเกี่ยวกับภาษี


 
วางแผนภาษีแล้วได้อะไร ประโยชน์ของการวางแผนภาษี 
วางแผนภาษีคือการประเมินรายรับรายจ่ายล่วงหน้าของผู้ประกอบการในปีภาษีนั้น ในการประกอบธุรกิจนั้นผลสำเร็จของกิจการคือ การที่ผู้ประกอบการได้รับผลกำไรสูงสุด การที่จะทำให้ผู้ประกอบกิจการได้รับผลกำไรจากการประกอบกิจการที่สูงนั้นมีปัจจัยสำคัญอยู่หนึ่งประการ คือ การมีรายจ่ายที่น้อย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการลดรายจ่าย สิ่งสำคัญข้อหนึ่งที่จะเป็นการช่วยลดรายจ่ายได้เป็นอย่างมาก คือ การวางแผนภาษี.... 
More


 
การยื่นภาษีนิติบุคคลปี2555 การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย มีหน้าที่ต้องดำเนินการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร เพื่อแสดงรายได้ และรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตามกฎหมาย _br /_
บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในรอบระยเวลาบัญชีปี 2555 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51 พร้อมกับชำระภาษี(ถ้ามี) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ณ สำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ทสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ......... 
More


 
ภาษีกับชีวิต ให้คิดว่าภาษีคือส่วนหนึ่งของชีวิต 
“มนุษย์หนีไม่พ้นความดาย..และภาษี” นี่คือความเป็นจริงที่ไม่อาจหนีให้พ้นไปได้ โดยเฉพาะเรื่อง “ภาษี” นี้ แต่จะมีประโยชน์อะไรหากเราพยายามจะหนีในสิ่งที่ไม่อาจหนีได้อยู่แล้ว แต่ถ้าหากหันกลับมาเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ล่ะ อาจจะทำให้เราไม่ต้องมาเดือดร้อนกับการพยายามหลบหนีสิ่งนี้อยู่ก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การจะเผชิญหน้ากับมันก็ควรจะต้องศึกษาข้อมูลก่อน ดังคำกล่าวที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”.... 
More


 
ขอคืนเงินภาษี มีคำตอบ 
สอบถาม "สถานะคืนเงินภาษี"
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ "คืนเงินภาษี" หรือสอบถามข้อมูลการขอคืนได้ดังนี้
1.เว็บไซด์กรมสรรพกร
www.rd.go.th =>E-Filing =>เลือกสอบถามการขอคืนภาษี => เลือกติดต่อสอบข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91..... 
More


 
เตือนเรื่องค่าปรับ กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เมื่อพ้นกำหนดเวลา 
1.บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีหรือยื่นแบบฯเกินกำหนดเวลา
ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้
2.ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีมีเงินภาษีต้องชำระหากท่านมิได้ชำระภาษีภายใน...... 
More


 
เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัยตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนและส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี ลงนามต่อไป..... 
More


 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ารถยนต์และสัญญาการให้บริการพนักงานขับรถยนต์ ข้อหารือ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 
ผู้ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ และให้บริการพนักงานขับรถยนต์ ที่แยกต่างหากจากกัน เช่น ผู้เช่าอาจทำสัญญาเช่ารถยนต์ โดยไม่ได้ทำสัญญาให้บริการพนักงานขับรถยนต์ หรืออาจทำสัญญาใช้บริการพนักงานขับรถยนต์ แต่ไม่ทำสัญญาเช่ารถยนต์ก็ได้ โดยคู่สัญญามีเจตนาแยกสัญญาสองฉบับออกจากกันอย่างชัดเจน โดยราคาค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องทำอย่างไร และต้องเสียมากน้อยเพียงใดในกรณีนี้ ลองมาศึกษาจากหนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพกรนี้ด้วยกันครับ.... 
More


 
การอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
การอุทธรณ์ภาษีอากรเป็นกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่งตามที่ประมวลรัษฎากรได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เห็นว่าตนถูกประเมินภาษีอย่างไม่เป็นธรรมได้ใช้สิทธิคัดค้านการประเมินภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อให้ตนได้รับความเป็นธรรม ซึ่งวิธีการในการอุทธรณ์ภาษีนั้นถูกกำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 
More


เงินได้พึงประเมินของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 8 ประเภท ดังนี้ 
ก่อนที่จะต้องวินิจฉัยว่า เงินหรือทรัพย์ิสินอื่นใดที่เราได้รับมาจะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐหรือไม่ ควรรู้ถึงความรู้พื้นฐานสำคัญในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องภาษีก่อนว่า เงินได้พึงประเมินนั้น ยังแบ่งเป็นประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แยกแยะดำเนินการอื่นๆ ในเรื่องการคำนวณภาษีหรือไม่ ต่อไป.... 
More


 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 เเห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ.2554 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งเเต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 
More


 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอายุความการประเมิน และการส่งหนังสือเเจ้งการประเมิน 
 
More


ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดมากับเครื่องเก็บข้อมูล 
กรณีบริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาพร้อมกับเครื่อง หากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นโปรแกรมพื้นฐานอันจำเป็นหน้าที่ควบคุมให้อุปกรณ์หลักใช้งานได้ ก่อนจะนำโปรแกรมอื่นๆ มาใช้โดยมิได้กำหนดแยกราคาซอฟต์แวร์ออกจากราคาอุปกรณ์หลัก ซอฟต์แวร์ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อลูกค้าของบริษัทฯ จ่ายเงินสำหรับค่าอุปกรณ์ดังกล่าว จึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด.... 
More


 
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม 
เบี้ยปรับคืออะไร_br /_
เบี้ยปรับ คือบทลงโทษผู้กระทำความผิดทางภาษีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ภาครัฐเนื่องจากผู้เสียภาษี ทำให้รัฐขาดประโยชน์ำไม่ได้เงินภาษีอากรตามที่ควรจะได้ภายในกำหนดเวลาจึงกำหนดให้เสียภาษี เพิ่มอีกส่วนหนึ่งมากน้อยแตกต่างกันแล้วแต่ความรุนแรงของการจ่ายภาษีไม่ถูกต้อง...... 
More


 
บทลงโทษการหลบเลี่ยงภาษีเป็นโทษทางอาญา มีโทษถึงขั้นติดคุก 
มาตรา 37 ผู้ใด
(1)โดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเีลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ หรือ.... 
More


เรื่องมาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ขันของประเทศและให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับกระทรวงการคลังทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อน ...... 
More


 
ค่าปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1.ค่าปรับอาญา : กรณีไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 (กำหนดการยื่นแบบ ภ.พ. 30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)(ไม่เคยยื่นแบบมาก่อนเลย)
-กรณียื่นแบบเกินกำหนดเวลา แต่ไม่เกิน 7 วัน ปรับ 300 บาท... 
More


 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย 
เลขที่หนังสือ : กค. 0702/1063
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์..... 
More


 
ภาษีเงินได้นิติุบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพืี่่อการประกอบกิจการ 
เลขที่หนังสือ : กค 0702/398
วันที่ : 13 มกราคม 2554
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าีที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพื่อการประกอบกิจการ..... 
More


 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีสัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการส่วนกลาง 
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8593
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีสัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการส่วนกลาง.......... 
More


 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการให้เช่้ารถกระบะและรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
กรณีบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการให้เช่ารถกระบะและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและบริษัทฯ นั้น ได้จัดหารถกระบะและรถยนต์ส่วนบุคคลมาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ นั้นเอง โดยวิธีการเช่าซื้อบริษัทฯ นั้นจะนำค่าเช่าซื้อมาหักเรื่องของภาษีอย่างไร 
More


 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า 
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7290
วันที่ : 22 กันยายน 2553
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า..... 
More


 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 
เลขที่หนังสือ : กค.0702/3314
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2553
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย.... 
More


 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ธุรกิจส่งออกสินค้าขายต่างประเทศต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะมีสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อละ 0 ได้ หากดำเนินการไม่ถูกต้องอาจเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยะ 7 ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนและธุรกิจการส่งออกโดยตรง ได้มีแนววินิจฉัยชี้แจ้งการดำเนินการที่ถูกต้องไว้แล้ว ตามหนังสือ : กค 0702/พ./1710 .... 
More


 
การผ่อนชำระและคำนวณเงินเพิ่มภาษีบุคคลธรรมดาในท้องที่อุทกภัย 
กรมสรรพกรได้มีคำชี้แจ้งในเรื่องการขยายระยะการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อยู่ในท้องทีทีเกิดภัยพิบัติอุทกภัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประสบภัย เพื่อเบาภาระการจัดการหลังน้ำท่วมเปิดโอกาสให้ผู้ประสบอุทกภัยเตรียมตัวเตรียมเอกสารในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...... 
More


 
ภาษีเงินได้กรณีจ่ายค่าตอบแทนแก่แพทย์และเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ 
ผู้จ่ายเงินค่าป่วยการให้แก่แพทย์และเจ้าพนักงานที่ทำกรชันสูตรพลิกศพ หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าแพทย์ เจ้าพนักงาน นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามาตรา 50 (1)แห่งประมวลรัษฎาภร ตามเลขที่หนังสือ : กค 0706/3079 .... 
More


 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเครดิตภาษีเงินปันผล 
บริษัทมหาชนจำกัด ผู้จ่ายเงินได้ได้แสดงข้อความที่กำหนดให้ต้องระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ถูกต้องอันเป็นเหตุให้เครดิตภาษีที่คำนวณได้มีจำนวนเกินกว่าที่ผู้มีเงินได้พึงได้รับบริษัทมหาชน เลขที่หนังสือ กค 0706/3154....... 
More


 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินชดใช้ค่าเสียหาย 
กรณีบริษัทฯตรวจพบว่าวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนดก่อนการผลิตสินค้า บริษัทฯจะส่งคืนวัตถุดิบดังกล่าวให้แก่ผู้ขายวัตถุดิบโดยผู้ขายวัตถุดิบโดยผู้ขายวัตถุดิบจัดทำใบลดหนี้ให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯมีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรากฎตามใบลดหนี้มาหักออกจากภาษีซื้อของบริษัทได้หรือไม่ การสที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งคืนวัตถุดินให้แก่ผู้ขายได้ บริษัทฯเรียกเก็บเงินมาได้จำนวนหนึ่งจากผุ้ขายวัตถุดิบ เงินดังกล่าวจะเข้าลักษณะเป็นค่าเสียหายจากการขายวัตถุดิบที่จะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และเมื่อบริษัทได้สิ่งสินค้าให้ลูกค้าไปแล้ว บริษัทฯจึงเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวจากผู้ขายวัตถุดิบ เงินดังกล่าวจะต้องนำมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมไม่ ลองมาศึกษาจากหนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากรด้วยกันครับ.... 
More


 
ภาษีเงินได้และภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาระภาษีการจัดคอนเสิร์ต 
ชมรมฯจัดงานคอนเสิร์ตมีรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตดัวกล่าว ชมรมฯต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล โดยเงินได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าวซึ่งได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตตามหนังสือเลขที่ กค. 0706/3078 
More


 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร 
เงินได้ที่บุคคลธรรมดาได้รับจากการให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีอากร หากเป็นการให้บริการเป็นที่ปรึกษา โดยได้รับค่าบริการเป็นรายเดือน เดือนละครั้งเป็นจำนวนที่แน่นอน จะเข้าลักษณะเงินได้พึงประเมินประเภทใดตามประมวลรัษฎากร ซึ่งบริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ และเข้าลักษณะการการให้บริการ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายหรือไม่ ลองมาศึกษาด้วยกันครับ.... 
More


 
โทษตามกฎหมายภาษี บทกำหนดโทษตามประมวลรัษฎากร 
ส่วน 3 บทกำหนดโทษ
มาตรา 35 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 50 ทวิ หรือมาตรา 51 เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
More