ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
30/05/2565
6277464
349162


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  6 ราย


การยื่นภาษีนิติบุคคลปี2555 การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555


นิติบุคคลตามกฎหมายไทย มีหน้าที่ต้องดำเนินการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร เพื่อแสดงรายได้ และรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตามกฎหมาย   

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51 พร้อมกับชำระภาษี(ถ้ามี) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ณ สำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ทสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ (ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. หรือทาง Internet ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถชำระภาษีด้วย บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย(KTC) หรือบัตร TAX SMART CARD ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย เฉพาะผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร (โดยผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม)

 

     สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555  (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555) ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2555 และควรใช้แบบ ภ.ง.ด. 51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 ที่กรมสรรพกรจัดพิมพ์ขึ้นใหม่และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซด์ของสรรพกร  

    ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 51 สำหรับรอบระยเวลาบัญชี 2555 มีกฎหมายออกใหม่ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ สำหรับบริษัทซึ่งประกอบกิจการศูนย์กลางการจัดซื้อสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 518) บริษัทซึ่งประกอบกิจการดังกล่าว ที่ประสงค์จะรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ฯ ต้องยื่นแบบแจ้งการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดซื้อสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพกร หรือ ณ สำนักงานสรรพกรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สำนักงานสรรพกรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

 

 

 

 หมายเหตุ

 

  • บริการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตบริการอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
  • บริการพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.51 บริการอิเล็กทรอนิกส์ Download แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  1. บริการพิมพ์แบบแจ้งการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ บริการอิเล็กทรอนิกส์ Download แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ แบบแจ้งการจัดตั้งศูนยกลางการจัดหาสินค้าการผลิตระหว่างประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพกร RD Call Center โทร 1161 หรืออาจค้นเบอร์สรรพพากรแยกเป็นพื้นที่

ที่มา กรมสรรพากร