ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
05/03/2567
6828114
374396


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  190 ราย


ทนายความคดีครอบครัว 

 

   ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีประเภทต่างๆ ให้แก่ท่าน  ได้แก่ทนายความในคดีที่มีข้อพิพาทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัวในสาขาคดีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

1. ทนายความคดีหย่า

 

สาระสำคัญเกี่ยวกับคดีหย่า

1. เรื่องการสมรสและการหย่านั้นมีกฎหมายบัญญัติรับรองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 ลักณะ 1 หมวด 2 ว่าด้วยเงื่อนไขของการสมรส และหมวด 6 ว่าด้วยการสิ้นสุดแห่งการสมรส

2. การสมรสของกฎหมายไทยจะต้องเป็นการสมรสของชายและหญิงเท่านั้น โดยโดยสามีและภรรยาที่เป็นชายและหญิงต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูญ เว้นแต่มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมีกฏหมายอนุญาตให้สมรสได้ก่อนอายุ 17 ปี ตามมาตรา 1448

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

2. ทนายความดคีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

 

สาระสำคัญในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

1. การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีกฎหมายรับรองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิขย์ บรรพ 5 ว่าด้วยเรื่องครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดาและบุตร หมวด 4 บุตรบุญธรรม และ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478

2. บุคคลที่จะเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมได้ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และผู้นั้นจะต้องมีอายุมากกว่าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1598/19

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

 

3. ทนายความคดีเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

 

สาระสำคัญของค่าอุปการะเลี้ยงดู

1. ค่าอุปการะเลี้ยงดู มีกฎหมายบัญญัติรับรองอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยเรื่องครอบครัว ลักษณะ 3

2. ค่ืาอุปการะเลี้ยงดู ไม่มีนิยามศัพท์เฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงอาจพอสรุปได้ว่า "ค่าอุปการะเลี้ยงดู" หรือเรียกทั่วไปว่า "ค่าเลี้ยงดู" คือ เงินที่จ่ายเป็นครั้งคราวเพื่ออุปการะกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวพันกันในทางครอบครัวและตามกฎหมาย ได้แก่ สามีภริยา บิดามารดา และบุตร มีอยู่ 2 ประเภท คือ ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยา และค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างบิดามารดากับบุตร

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

 

 

 ***** บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด บริการด้านกฎหมายครบวงจร โดยให้การบริการภายใต้คำนิยาม บริการด้านกฎหมาย ด้วยหัวใจนักกฎหมายมืออาชีพ” มีปัญหาเรื่องกฎหมายโทรหาเราที่เบอร์   02-6300-460 , 02-2365-722 เวลา 8.30-18.00 นาฬิกา วันจันทร์-เสาร์ นอกเวลาดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ 083-4925-816   หรือ                          ทาง e-mail :smelawservice@hotmail.com  ทาง facebook : www.facebook.com/smelawservice    ทาง twitter : twitter.com/smelawservice *****

 

 

 

4. ทนายความคดีแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

 

สาระสำคัญของทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

1. เรื่องทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสมีบัญญัติรับรองอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ลักษณะ 1 การสมรส ในหมวด 4 ว่าด้วยทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา

2. การจะเกิดผลทางกฎหมายในเรื่องทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสตามหมวดนี้ได้จะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน ตามมาตรา 1457 และด้วยความสมัครใจยินยอมของทั้งสองฝ่ายโดยให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย ตามมาตรา 1458

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

 

5. ทนายความคดีเรียกของหมั้นหรือสินสอดคืน

 

 

สาระสำคัญเกี่ยวกับคดีเรียกของหมั้นหรือสินสอดคืน

1. ของหมั้นมีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส หมวด 1 ว่าด้วยเรื่อง การหมั้น 

2. การหมั้นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แ้ล้วเท่านั้น มิิฉะนั้น การหมั้นที่ฝ่าฝืนข้อนี้จะมีผลตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 1435

3. ผู้เยาว์จะทำการหมั้นได้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลดังต่อไปนี้

    (1) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

 

6. ทนายความคดีผิดสัญญาหมั้น

 

สาระสำคัญของสัญญาหมั้น

1. สัญญาหมั้นมีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส หมวด 1 ว่าด้วยเรื่อง การหมั้น 

2. การหมั้นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แ้ล้วเท่านั้น มิิฉะนั้น การหมั้นที่ฝ่าฝืนข้อนี้จะมีผลตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 1435

....อ่านต่อ คลิ๊ก....