ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
18/06/2567
7857832
378244


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  836 ราย


ทนายความคดีปกครอง 

 

 สาระสำคัญของคดีปกครอง

*คดีปกครองมีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

 

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

 

1. นิยามศัพท์ที่สำคัญ (ตามมาตรา 3)

            “หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

            “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ...

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

 

 

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

 1. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ตามมาตรา 3วรรคหนึ่ง

            ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กำหนดในกฎหมาย ตามมาตรา 3 วรรคสอง ซึ่งหมายถึงเรื่องดังกล่าวตามวรรคสองนี้ ยังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับนี้ใช้บังคับอยู่ แม้กฎหมายฉบับอื่นจะมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวก็ตาม

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

 

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

 

1. คำนิยามศัพท์ที่สำคัญ (ตามมาตรา 4)

            “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด

            “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

 

 

 ***** บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด บริการด้านกฎหมายครบวงจร โดยให้การบริการภายใต้คำนิยาม บริการด้านกฎหมาย ด้วยหัวใจนักกฎหมายมืออาชีพ” มีปัญหาเรื่องกฎหมายโทรหาเราที่เบอร์   02-6300-460 , 02-2365-722 เวลา 8.30-18.00 นาฬิกา วันจันทร์-เสาร์ นอกเวลาดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ 083-4925-816   หรือ                          ทาง e-mail :smelawservice@hotmail.com  ทาง facebook : www.facebook.com/smelawservice    ทาง twitter : twitter.com/smelawservice *****

 

 

 

หน้าที่ของทนายความคดีปกครอง

 

1. เตรียมคดี รวบรวมเอกสาร และสอบถามข้อเท็จจริงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อที่จะหาประเด็นแห่งคดีที่แท้จริง

2. ดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองและชั้นศาล

3. ดูแลผลประโยชน์ของลูกความและติดตามผลคดีในส่วน คำสั่งทางปกครอง กฎ ผลวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คำสั่งและคำพิพากษาของศาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกความให้ได้อย่างสูงสุด

4. ร่างหรือตรวจดูร่างสัญญาทางปกครองและให้คำแนะนำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัียอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลหรือของศาลปกครอง เพื่อเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

5. เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้ปรึกษาเกี่ยวกับคดีปกครอง ตรวจค้นข้อกฎหมาย คำวินิจฉัย ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่การตัดสินใจของลูกความอย่างถูกต้อง