ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
05/05/2567
6915299
376248


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  5 ราย


ทนายความคดีแพ่ง 

    ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีประเภทต่างๆ ให้แก่ท่าน  ได้แก่ทนายความในคดีที่มีข้อพิพาทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในสาขาคดีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

1. ทนายความคดีกูยืมเงิน, คดีเงินกู้

สาระสำคัญในคดีกู้ยืมเงิน

 - การกู้ยืมเงินกันกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ มิฉะนั้นจะนำคดีมาฟ้องร้องผู้กู้ต่อศาลให้บังคับดคีไม่ได้  

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

2. ทนายความดคีผิดสัญญา

สาระสำคัญของสัญญา

- หลักสัญญาต้องเป็นสัญญา

- สัญญาคือนิติกรรมตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป  

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

3. ทนายความดคีซื้อขาย

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย

1. เป็นสัญญาประเภทหนึ่ง มีกฎหมายรับรองอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3

ลักษณะ 1

2. เป็นนิติกรรมประเภท สองฝ่ายหรือนิติกรรมหลายฝ่าย

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

4. ทนายความดคีเช่าทรัพย์, คดีเช่าซื้อ

สาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์

1. เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่มีกฎหมายรองรับไว้ บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์         บรรพ 3 ลักษณะ 4

2. เป็นนิติกรรมประเภท นิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย เช่น มีผู้ให้เช่า ผู้เช่า และผู้เช่าช่วง                 เป็นต้น

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

5. ทนายความดคีค้ำประกัน

สาระสำคัญของสัญญาค้ำประกัน

1. เป็นสัญญาที่มีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                   บรรพ 3 ลักษณะ 11
2. เป็นสัญญาอุปกรณ์ ซึ่งจะต้องมีสัญญาประธานหรือมูลหนี้หลักอยู่ก่อน เช่น สัญญาค้ำประกันในหนี้เงินกู้ , สัญญาค้ำประกันการชำระค่าสินค้า สัญญาค้ำประกันค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด หรือสัญญาค้ำประกันการก่อสร้างของผู้รับจ้าง เป็นต้น  

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

6. ทนายความดคีจำนอง, คดีจำนำ

สาระสำคัญขอสัญญาจำนอง

1. ส้ัญญาจำนองมีกฎหมายรับรองซึ่งบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3             ลักษณะ 12

2. เป็นนิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย ได้แก่ มีเจ้าหนี้ มีลูกหนี้(กรณีเป็นผู้จำนองทรัพย์สินของ             ตนเอง) และอาจมีบุคคลภายนอก(กรณีจำนองเพื่อประกันหนี้ของบุคคลอื่น)  

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

 

 

 **** หากท่านต้องการหาทนายความ ปรึกษาทนายความ ต้องการทนายความคดีแพ่ง บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัททนายความที่ยินดีให้บริการปรึกษากฎหมาย มีทนายความมืออาชีพพร้อมบริการด้านกฎหมายครบวงจร โดยให้การบริการภายใต้คำนิยาม บริการด้านกฎหมาย ด้วยหัวใจนักกฎหมายมืออาชีพ มีปัญหาเรื่องกฎหมายโทรหาเราได้ที่เบอร์ 02-6300-460 , 02-2365-722 เวลา 8.30-18.00 นาฬิกา วันจันทร์-เสาร์ นอกเวลาดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ 083-4925-816                                          ทาง e-mail : smelawservice@hotmail.com          ทาง facebook : ww.facebook.com/smelawservice                     ทาง twitter : twitter.com/smelawservice *****

 

 

 

 

7. ทนายความดคีประกันภัย

สาระสำคัญของสัญญาประกันภัย

1. สัญญาประกันภัยมีกฎหมายรองรับอยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20

2. เป็นนิติกรรมประเภท นิติกรรมสองฝ่าย หรือหลายฝ่าย เช่น มี ผู้เอาประกันภัย , ผู้รับประกันภัยและผู้รับประโยชน์(ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกบุคคลได้ก็ได้แล้วแต่ผู้เอาประกันจะกำหนดไว้)  เป็นต้น  

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

8. ทนายความดคีเช็ค, คดีตั๋วแลกเงิน, คดีตั๋วสัญญาใช้เงิน

สาระสำคัญของกฎหมายตั๋วเงิน

1. ตั๋วเงินมีกฎหมายรับรองอยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 21

2. ตั๋วเงินมี 3 ประเภท คือ ตัวแลกเงิน ตั๋วสัญญาใ้ช้เงิน และเช็ค ตามมาตรา 898  

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

9. ทนายความดคีคดีทรัพย์สิน

สาระสำคัญเกี่ยวทรัพย์สิน

1. ทรัพสินนั้นมีกฎหมายรับรองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 บทเบ็ดเสร็จ           ทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์ และ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน

2. คำนิยามศัพท์ตามกฎหมายมีอยู่ในบรรพ 1 ลักษณะ 3 มีดังนี้

     2.1 ทรัพย์  หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง ตามมาตรา 137  

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

10. ทนายความดคีบัตรเครดิต

สาระสำคัญของบัตรเครดิต

1. บัตรเครดิต หรือ บัตรสินเชื่อ คือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นบริการที่สถาบันการเงิน         ต่างๆ ออกให้แก่ลูกค้า เพื่อใช้จ่ายแทนเงินสด บัตรเครดิตที่รู้จักกันทั่วไป  ยกตัวอย่างเช่น บัตรวีซ่า ,     มาสเตอร์การ์ด , เจบีซี , อเมริกันเอกซ์เพรส , ดิสคับเวอร์ และไดเนอร์สคลับ

2. บัตรเครดิตสามารถใช้ได้ตามจำนวนวงเงินในบัตร ที่อนุมัติหักออกด้วยค่าสินค้าและบริการที่           ลูกค้านำไปใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าว รวมค่าธรมเนียม ดอกเบี้ย และหนี้สินคงค้างที่ยังไม่ได้ชำระต่อ     สถาบันการเงินผู้ออกบัตร  

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

11. ทนายความดคีที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดิน ครอบครองปรปักษ์ บุกรุก เรียกที่ดินคืน

สาระสำคัญของที่ดินและสิทธิต่างๆ เีกี่ยวกับที่ดิน

1. ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 139

2. ที่ดินอาจมีได้ประเภท เช่น ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ สังเกตุได้จากที่ดินจะมีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินมีเพียงสิทธิครอบครอง สังเกตุได้จากที่ดินจะมีเอกสารสำคัญแสดงสิทธิการครอบครองคือ น.ส.3 , น.ส.3 หรือ ส.ค.1 หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประชาชนไม่อาจอ้างสิทธิใดๆ ต่อสู้กับรัฐได้เลยเป็นต้น  

....อ่านต่อ คลิ๊ก....

 

12. ทนายความ ดคีเพิกถอนการให้ เพิกถอนนิติกรรม

 สาระสำคัญของการเพิกถอนนิติกรรม

1. นิติกรรม มีกฎหมายรับรองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป                   ลักษณะ 4 ว่าด้วยนิติกรรม

2. นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ  ตามมาตรา 149  

....อ่านต่อ คลิ๊ก....