ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
18/06/2567
8834751
379228


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  34 ราย


บทความคดีแรงงาน


สิทธิของลูกจ้างที่จะได้เงินชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยเหตุไม่เป็นธรรม 
สิทธิของลูกจ้างที่จะได้เงินในกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยเหตุไม่เป็นธรรม มีดังนี้
1.เงินค่าชดเชย จะได้ก็ต่อเมื่อมีการเลิกจ้างโดยเหตุไม่เป็นธรรม เช่นลูกจ้างไม่ได้ทำผิดหรือลดคนตามนโยบาย
2.ค่าบอกกล่าว ซึ่งตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 17 วรรคสอง กรณีสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา..... 
More


 
เหตุเลิกจ้างที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง 
โดยปกติแล้วการที่นายจ้างได้มีการบอกเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างด้วย จำนวนจะมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกจ้างทำงานมาเป็นระยะเวลายาวนานเพียงใด โดยต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานมาตั้งแต่ ๑๒๐ วันขึ้นไป อันเป็นไรตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ .... 
More


ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย นายจ้างต้องรับผิดชอบไหม 
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย จากการทำงานทางการจ้าง ซึ่งประสบปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน...... 
More


ลูกจ้างผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ใครจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน 
ลูกจ้างหากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ทำให้ไม่สามารถไปขอรับเงินทดแทนจากนายจ้าง กฎหมายได้กำหนดให้บุคคลต่อไปนี้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้าง...... 
More


นายจ้างไม่ต้องเงินทดแทนลูกจ้างในกรณีใดบ้าง 
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ลูกจ้างอาจใช้สิทธิโดยไม่ถูกต้องหรือจงใจให้ตนได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตเพื่อจะขอรับเงินทดแทน.................. 
More


 
นายจ้างหมายถึงใครบ้าง 
นายจ้างหมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายเงินแก่ลูกจ่ายเท่านั้นหรือไม่ หากมีบุคคลที่ไม่ใช่นายจ้างผู้เป็นเจ้าของกิจการและไม่ได้จ่ายค่าจ้าง เลิกจ้างลูกจ้าง.......... 
More


 
อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันตามกฎหมายใหม่ ข้อกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างจำเป็นต้องรู้ 
 
More