ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
05/05/2567
6915364
376248


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  7 ราย


บทความน่าสนใจ


 บทความกฎหมายทั่วไป

จำนองระงับเมื่อใด 
จำนองระงับเมื่อใด
จำนองตาม ป.พ.พ. มาตรา 702 คือการที่บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้จำนอง" เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดิน หรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ไปตรา (จดทะเบียน) ไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้รับจำนอง" เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง......
More


การเลือกทนายความเมื่อตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หาทนายความคดีอาญา ทนายความอาญา ปรึกษาทนายออนไลน์ได้ที่ Lind id: chommatat 
เมื่อท่านตกเป็นจำเลยในคดีอาญา เสรีภาพของท่านย่อมลดน้อยลงกว่าบุคคลทั่วไป ท่านย่อมมีโอกาสที่จะหมดสิ้นเสรีภาพในการดำรงชีพตามปกติ กล่าวคือรัฐให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ศาลควบคุมตัวท่านไว้ชั่วคราวก่อนได้ โดยศาลอาจมีคำสั่งให้ควบคุมบุคคลที่ตกอยู่ในฐานะจำเลยไว้ก่อนหรืออาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยศาลอาจเรียกประกันหรือไม่ก็ได้....
More


ทนายความคดียาบ้า ทนายความคดียาเสพติด Lind id : chommatat โทร 02-6300460 
ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ได้แต่ ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา เฮโรอีน มีปัญหารุนแรงในประเทศไทย รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการปราบปรามและแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดการจับกุมดำเนินคดีเป็นอันมากในปัจจุบัน เมื่อถูกจับกุมแล้วบุคคลนั้นจะตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหา....
More


 
การเลือกทนายความคดีแพ่ง หาทนายความคดีแพ่ง ความหมายของคดีแพ่ง ปรึกษาทนายออนไลน์ ได้ที่ 
การเลือกทนายความคดีแพ่ง หาทนายความคดีแพ่ง เมื่อมีข้อพิพาทหรือเหตุทางกฎหมายทางด้านกฎหมายแพ่งที่จำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล ท่านต้องใช้ความรู้ทางกฎหมาย ซึ่งบางท่านมีความรู้ดีอยู่แล้วย่อมไม่เกิดปัญหา แต่บางท่านไม่ค่อยมีความรู้กฎหมายดังกล่าว หรือมีความรู้แต่ไม่แน่ใจว่าความรู้ดังกล่าวของตนเองถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ท่านจำเป็นต้องปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมายหรือทนายความคดีแพ่ง...
More


 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญและควรรู้ 
ปัจจุบันรัฐได้มีมาตรการออกมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมมากขึ้น ซึ่งทางสายหลักที่รัฐบาลพอจะทำได้นั้น ก็คือการออกกฎหมายใหม่ๆ ออกมาบังคับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน....
More


 
การวางทรัพย์ 
การวางทรัพย์ คือ การชำระหนี้ชนิดหนึ่งซึ่งผลของการวางทรัพย์จะทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ โดยเมื่อผู้วางทรัพย์ได้นำเงิน หรือนำทรัพย์อันเป้นวัตถุแห่งหนี้มาวาง ณ กรมบังคับคดีเพื่อให้หนี้เป็นอันระงับไปก็จะส่งผลให้ผู้วางทรัพย์ไม่ต้องตกเป็นผู้ผิดนัดไม่ต้องเสียดอกเบี้ยปรับตามสัญญาเช่าซื้อ ไม่ต้องถูกขับไล่รื้อถอนเนื่องจากผิดสัญญาเช่าทรัพย์หรือในกรณีขายฝากกรรมสิทธิ์ของผู้ฝากหรือในกรณีขายฝากหรือถูกยึดทรัพย์นำทรัพย์ออกขายทอดตลาด ในกรณีได้ไปทำสัญญาเช่าซื้อ ค้ำประกันเป็นต้น.....
More


 
ได้รับหมายค้น ต้องทำอย่างไร 
เจ้าของบ้านเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจค้นบ้าน
รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน มาตรา 33 "บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองเคหสถานหรือใท่ทีรโหฐาน จะกระทำมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ"....
More


 
การค้ำประกัน 
ผู้ค้ำประกันหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลเปรียบเสมือนลูกหนี้ชั้นรอง เป็นการกระทำที่ทำเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าหนี้นั้นมีความเชื่อ หรือไว้ใจว่าลูกหนี้ชั้นต้นจะกระทำตามสัญญาที่เกิดขึ้นหรือทำให้สัญญานั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถเรียกเอาจากผู้ค้ำประกันได้ แต่ผู้ค้ำประกันก็สามารถที่จะบอกให้เจ้าหนี้เรียกเอาจากลูกหนี้ชั้นต้นก่อนได้....
More


 
ประกันชีวิตให้ได้เงิน ทำประกันอย่างไรให้ได้รับเงินตามสัญญา 
เนื่องจากปัจจุบันการประกันภัยประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันวินาศภัย มักจะมีรูปแบบโปรโมชั่นใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย ในรูปแบบของการทำที่ง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อจูงใจให้กับลูกค้าให้มียอดขายสูงขึ้น เช่น การไม่ต้องตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้บริโภคหารู้ไม่ว่า การท้าให้ไม่ต้องตรวจสุขภาพนั้น แท้จริงแล้วถึงเวลาจะบังคับขอเงินตามสัญญากันจริงๆ อาจบังคับไม่ได้เลย เพียงได้รับเบี้ยประกันที่ชำระไปคืนมาเท่านั้น....
More


 
เมื่อมีผู้แอบอ้างนำชื่อหรือสกุลไปจัดตั้งบริษัท 
ถ้ามีผู้แอบอ้างนำชื่อหรือสกุลของเราไปจัดตั้งบริษัท เราจะทำอย่างไร
มีกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าของนามที่จะห้ามมิให้บุคคลใดนำนามไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 ที่บัญญัติว่า "สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดี หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้ต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ และถ้าเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไปจะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้"......
More


 
เช่าทรัพย์กับเช่าซื้อ 
ความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยเรื่องเช่าทรัพย์กับเช่าซื้อ ว่าแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งกฎหมายทั้งสองเรื่องนี้ มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคนทั่วไปในชีวิตประจำวันและจะต้องพบเจอบ่อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลองมาศึกษาด้วยกันครับผม.....
More


 
เมื่อขายสินค้าแต่เก็บเงินไม่ได้ หนี้การค้า หนี้ธุรกิจ ทวงหนี้เช็คเด้ง บังคับคดี 
สำหรับนักธุรกิจทุกท่านเมื่อดำเนินธุรกิจไประยะหนึ่ง ย่อมเกิดปัญหาการเก็บค่าสินค้าจากลูกค้าไม่ได้ แต่ละท่านย่อมรู้สึกไม่สบายใจ และมีคำถามว่าจะเรียกเก็บค่าสินค้าได้หรือไม่ เหมือนคำที่นักธุรกิจเคยเกล่าวไว้ว่า ขายเก่งไม่สำคัญ เท่ากับขายแล้วเก็บเงินได้หรือเปล่า....
More


 
สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะไม่ค่อยทราบว่าเมื่อตัวเองถูกละเมิดสิทธิจากการบริการสาธารณะก็มักจะคิดว่าต้องฟ้องถึงจะได้ค่าสินไหมทดเเทนตามกฎหมาย เเละก็ไม่ทราบว่าจะมีกฎหมายอื่น ๆ คุ้มครองหรือไม่ ซึ่งเเท้จริงเเล้วมีพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกคุ้มครองผู้เสียหายไว้
More


 
ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดเมื่อใด สัญญาค้ำประกันระงับเมื่อใด 
การค้ำประกัน มีกฎหมายเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๐ วางหลักไว้ว่า การที่บุคคลภายนอกย่อมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ ว่าจะชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น ดังนั้นเราจะเป็นได้ว่าการค้ำประกันเป็นหนี้อย่างหนึ่ง เรียกว่า "หนี้อุปกรณ์" ซึ่งจะต้องอาศัยหนี้อีกตัวหนึ่งอันเป็นหนี้ตัวหลักที่เรียกว่า "หนี้ประธาน" และผู้ค้ำประกันนั้นจะต้องขำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หลักหรือหนี้ประธานนั้น.....
More


 
ปัญหาของเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พบเจอบ่อย 
สำหรับผู้ที่มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง บางครั้งท่านอาจจะมีที่ดินที่ท่านดูแลไม่ทั่วถึงซึ่งทำให้อาจจะเกิดการบุกรุกที่ดิน โดยการเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านหรือในกรณีที่ท่านยินยอมให้ผู้อื่นเข้าครอบครองทำประโยชน์และเมื่อท่านต้องการที่ดินของท่านคืน ผู้ครอบครองได้ปฏิเสธสิทธิความเป็นเจ้าของๆท่าน กรณีเหล่านี้หากท่านนิ่งเฉยและปล่อยเวลาล่วงเลยนานไปอาจทำให้เกิดปัญหาการครอบครองปรปักษ์และเกิดความเสียหายในทรัพย์สินของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านเสียสิทธิความเป็นเจ้าของในที่ดินดังกล่าว...
More


 
เช่าแบบพิเศษคืออะไร?? 
ปัจจุบันการทำธุรกิจได้มีความซับซ้อนแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น กฎหมายสำเร็จรูปที่ใช้บังคับกับสัญญาประเภทต่างๆ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๓ เริ่มจะไม่เพียงพอ ดังจะเห็นได้ว่าปรากฏสัญญารูปแบบแปลกใหม่ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า “สัญญาไม่มีชื่อ” หรือ “สัญญานอกบรรพ ๓” สัญญาเช่า ก็เป็นสัญญาหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการในการทำข้อตกลงในสัญญาให้มีรูปแบบแปลกแยกไปจากรูปแบบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นกัน จนศาลฎีกาต้องวินิจฉัยเป็นว่าเป็นสัญญาในรูปแบบใหม่ ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา”....
More


 
บุตรนอกสมรสกับสิทธิในการรับมรดกของบิดา 
บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่สมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นย่อมมีสิทธิรับมรดกจากบิดาและมารดาในฐานะผู้สืบสันดาน เเต่หากเป็นบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะมารดาเท่านั้น และจะไม่มีสิทธิรับมรดกของบิดา เเต่อย่างไรก็ตามบุตรนอกสมรสนั้นก็อาจเกิดสิทธิรับมรดกของบิดาได้ในหลายกรณี
More


 
ซื้อขาย VS ขายฝาก 
เชื่อว่าในวงการธุรกิจสมัยนี้ ย่อมหนีไม่พ้นสัญญาซื้อขาย และสัญญาขายฝาก ซึ่งการทำธุรกรรมทั้งสองสัญญานี้มีความเหมือนหรือคล้ายกันอย่างไร ทั้งๆ ที่ชื่อก็มีคำว่า “ขาย” เหมือนกัน เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจให้ต้องตรงความประสงค์อย่างแท้จริงต่อไป เรามาลองศึกษาไปด้วยกันครับ....
More


 
การครอบครองปรปักษ์ ครอบครองปรปักษ์หมายถึง 
การครอบครองปรปักษ์ คือ การที่บุคคลหนึ่งเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของผู้อื่น โดยสงบเปิดเผย และเจตนาเป็นเจ้าของ โดยเข้าครอบครองครบตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 บัญญัติว่า “บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบ ครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกัน เป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์”
More


 
เรื่องไม่เล็กของ “ดอกเบี้ย” 
บางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้นแล้วคงสภาพ มีอยู่อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆ แต่ก็มีบางสิ่งที่ถ้ามันได้เกิดแล้ว อาจเพิ่มพูนขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่มีหยุดนิ่ง จนกว่าจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดโดยกฎหมายที่ทำให้สิ่งนั้นจบสิ้นลงได้ สิ่งหนึ่งในนั้นที่เป็นปัญหาสำคัญในทางกฎหมายและการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างยิ่งคงหนี้ไม่พ้น “ดอกเบี้ย”....
More


 
เมื่อขายสินค้าแต่เก็บเงินไม่ได้ หนี้การค้า หนี้ธุรกิจ ทวงหนี้เช็คเด้ง บังคับคดี บุคคลผู้ต้องรับผิดตามตั๋วเงิน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แบ่งตั๋วเงินออกเป็น ๓ ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเช็ค ตามมาตรา ๘๙๘ ซึ่งเอกสารทั้งหลายดังกล่าวอาจเรียกได้ว่า เป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบัน อาจเรียกได้ว่าเป็นเป็นเอกสารที่บุคคลทั่วไปทำขึ้นเองใช้แทนเงินก็ได้ เพราะอาจมีการสลักหลังโอนให้แก่กันได้ หรือส่งมอบให้แก่กันได้โดยไม่ต้องใช้เงินในการชำระหนี้ต่างๆ....
More


 
ผู้รับจำนองหรือผู้รับจำนำไม่อาจตกลงเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จำนองหรือจำนำไว้ล่วงหน้า 
ในการทำสัญญาทางธุรกิจปัจจุบัน นักลงทุนส่วนใหญ่มักจำเป็นต้องการเงินมาลงทุนจำนวนหนึ่ง แต่หากว่าตนมีแต่เพียงทรัพย์สินอยู่ การทำสัญญาเพื่อให้ได้เงินลงทุนมาโดยนำทรัพย์สินที่มีอยู่ของตนนั้นไปก่อให้เกิดเงินลงทุน เชื่อได้ว่าหลายท่านไม่อยากให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นของตนนั้นต้องตกไปยังมือบุคคลอื่น สัญญาทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ได้เงินลงทุนนั้นมาและไม่ต้องเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนไป ก็ได้ การจำนอง และการจำนำ เป็นต้น ซึ่งสัญญารูปแบบนี้มักจะพบเห็นบ่อยในการกู้ยืมเงินกับธนาคาร บริษัทลิสซิ่ง หรือโรงรับจำนำต่างๆ เพื่อนักลงทุนจะได้เงินมาหมุนเวียนก่อนนั้นเอง....
More


 
ตัวแทนต้องรับผิดกรณีใดบ้าง 
ปัจจุบันการประกอบธุรกิจต่างๆ ย่อมต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการจริงๆ ไม่จำเป็นต้องลงมือดำเนินการในทางธุรกิจของตนนั้นทุกเรื่อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะการมอบอำนาจตั้งบุคคลอื่นไปกระทำการแทน อันเป็นความสะดวกในทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง และเป็นสิทธิตามกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือมีอำนาจที่เรียกว่า "ตัวการ" ซึ่งโดยหลักกฎหมายเมื่อเกิดความรับผิดทางสัญญา ตัวแทนไม่ต้องรับผิด.....
More


 
เปรียบเทียบระหว่างคำมั่นในสัญญาซื้อขายกับสัญญาจะซื้อจะขาย 
การทำธุรกิจที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เชื่อว่าย่อมหนีไม่พ้นสัญญาซื้อขาย หรือที่เราพบเห็นอยู่บ่อยครั้งในย่านหรือสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาด หรือริมถนนทางเดิน หรือห้างสรรพสินค้า ย่อมมีการซื้อมาแล้วก็ขายไปเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่มีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องก่อนที่สัญญาซื้อขายจะเกิดขึ้น และอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากการทำสัญญาส่วนใหญ่จะเกิดความซับซ้อนยิ่งขึ้น อาจจะไม่เข้าลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยตรงเสียทีเดียวก็สามารถเกิดขึ้นได้ เรื่องสำคัญสองเรื่องที่อาจมาก่อนการเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายนั้น ก็คือ คำมั่นในการซื้อขาย และสัญญาจะซื้อจะขาย....
More


 
การโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขาย 
ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้น เป็นสิ่งที่ใครก็อยากได้อยากมี ซึ่งในการที่จะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมเกิดได้โดยการทำนิติกรรมหรือสัญญาระหว่างบุคคล โดยมีผลทางกฎหมายในการโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของเรา เช่น การซื้อขาย การให้ การแลกเปลี่ยน การเช่าซื้อ เป็นต้น ซึ่งโดยปกติทั่วไป นิติกรรมสัญญาที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลายเพื่อจะให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ก็คือการซื้อขายนั่นเอง....
More


 
การส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ในสัญญาซื้อขาย 
ในการทำธุรกรรมปัจจุบัน ย่อมหนีไม่พ้นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งนักธุรกิจหรือนักลงทุนต้องเข้าไปพัวพันอยู่ด้วย ก็คือ สัญญาซื้อขาย โดยเฉพาะ การจะทำให้ฐานธุรกิจของตนมั่นคง ย่อมจะต้องมีพื้นที่หรือทำเลในการประกอบธุรกิจการค้าที่เป็นหลักแหล่ง สิ่งจำเป็นหลักเบื้องต้นก็จะต้องหนีไม่พ้น การมีทรัพย์สินจำพวกอสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเอง...
More


 
ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสัญญาซื้อขาย 
เชื่อว่าทุกท่าน เมื่อซื้อสินค้าใดมาแล้วก็ย่อมจะต้องการได้ใช้สินค้านั้นอย่างเต็มที่และคุ้มค่าที่ได้เสียเงินซื้อไป แต่หากเมื่อซื้อสินค้ามาแล้ว ใช้ไม่ได้หรือใช้ไม่เต็มที่ตามที่คาดหวังไว้ ความชำรุดบกพร่อง ย่อมจะไม่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อซึ่งเป็นลูกค้าเท่าใดนัก แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ใครจะรับผิดชอบอย่างใดหรือไม่ ลองมาศึกษาด้วยกันครับ....
More


 
ธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงแตกต่างกันอย่างไร รับดำเนินการขออนุญาตประกอบธุรกิจขายตรง และ ขออนุญาตการตลาดแบบตรง 
การ“ขายตรง” หมายถึง การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของบริโภคหรือของผู้อื่นหรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าอันเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรง หรือผู้จำหน่ายอิสระ นั้นเอง เช่น ตัวแทนขายตรงของบริษัทขายตรง A แห่งหนึ่งได้เสนอขายสินค้าของบริษัทให้แก่ผู้ซื้อโดยตรงบริเวณรถไฟฟ้าศาลาแดง ซึ่งเป็นสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ....
More


 
การทำสัญญาก่อนสมรส การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อนสมรส การเพิกถอนสัญญาก่อนสมรส 
การทำสัญญาก่อนสมรส เป็นการทำนิติกรรมระหว่างบุคคลฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่ประสงค์จะเป็นสามีภรรยากัน ก่อนดำเนินการจดทะเบียนสมรส โดยถูกต้องตามกฎหมาย
More


 
รับขอ อย.เครื่องสำอางค์ , บริการรับขอ อย เครื่องสำอางค์ 02-236-5722 
รับขอ อย.เครื่องสำอางค์ เครื่องสำอางค์ เป็นสินค้าที่มีการเติบโตและขยายตัวเร็ว
More


 
สามีทิ้ง ภรรยาทิ้ง หากอยากหย่าต้องทำอย่างไร 
ทนายความคดีหย่า เป็นทนายที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพราะการหย่าร้างกัน เกิดจากหลายปัจจัยที่ทำให้คู่ความ 2 ฝ่ายประสงค์จะยุติชีวิตคู่่ทางกฎหมายลง โดยในคดีหย่าจะมีเรื่องอารมย์และความรู้สึกของคู่กรณีมาเกี่ยวข้องด้วย
More


 
ทนายความคดีหย่า 
ทนายความคดีหย่า เป็นทนายที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพราะการหย่าร้างกัน เกิดจากหลายปัจจัยที่ทำให้คู่ความ 2 ฝ่ายประสงค์จะยุติชีวิตคู่่ทางกฎหมายลง โดยในคดีหย่าจะมีเรื่องอารมย์และความรู้สึกของคู่กรณีมาเกี่ยวข้องด้วย
More


 
ทนายอาญา 
ทนายอาญา เป็นบุคคลที่มีความสำคัญเมื่อท่านต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา ไม่ว่า่จะเป็นโจทก์ในคดีอาญา พยาน ผู้เสียหาย หรือ จำเลยในคดีอาญา โดยเฉพาะจำเลยในคดีอาญา ทนายความอาญาที่ดูแลท่านจะเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมกลับคืนให้แก่จำเลย เพื่อจำเลยไม่ต้องรับโทษ
More


 บทความคดีแรงงาน

สิทธิของลูกจ้างที่จะได้เงินชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยเหตุไม่เป็นธรรม 
สิทธิของลูกจ้างที่จะได้เงินในกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยเหตุไม่เป็นธรรม มีดังนี้
1.เงินค่าชดเชย จะได้ก็ต่อเมื่อมีการเลิกจ้างโดยเหตุไม่เป็นธรรม เช่นลูกจ้างไม่ได้ทำผิดหรือลดคนตามนโยบาย
2.ค่าบอกกล่าว ซึ่งตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 17 วรรคสอง กรณีสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา.....
More


 
เหตุเลิกจ้างที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง 
โดยปกติแล้วการที่นายจ้างได้มีการบอกเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างด้วย จำนวนจะมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกจ้างทำงานมาเป็นระยะเวลายาวนานเพียงใด โดยต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานมาตั้งแต่ ๑๒๐ วันขึ้นไป อันเป็นไรตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ....
More


ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย นายจ้างต้องรับผิดชอบไหม 
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย จากการทำงานทางการจ้าง ซึ่งประสบปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน......
More


ลูกจ้างผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ใครจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน 
ลูกจ้างหากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ทำให้ไม่สามารถไปขอรับเงินทดแทนจากนายจ้าง กฎหมายได้กำหนดให้บุคคลต่อไปนี้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้าง......
More


นายจ้างไม่ต้องเงินทดแทนลูกจ้างในกรณีใดบ้าง 
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ลูกจ้างอาจใช้สิทธิโดยไม่ถูกต้องหรือจงใจให้ตนได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตเพื่อจะขอรับเงินทดแทน..................
More


 
นายจ้างหมายถึงใครบ้าง 
นายจ้างหมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายเงินแก่ลูกจ่ายเท่านั้นหรือไม่ หากมีบุคคลที่ไม่ใช่นายจ้างผู้เป็นเจ้าของกิจการและไม่ได้จ่ายค่าจ้าง เลิกจ้างลูกจ้าง..........
More


 
อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันตามกฎหมายใหม่ ข้อกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างจำเป็นต้องรู้ 
More


 visa และ work permit
ไม่พบข้อมูล

 รับขอ อย

 
ขอ อย อาหาร 
ขอ อย อาหาร ต้องทำอย่างไร ขึ้นทะเบียนอาหาร ยากหรือไม่
More


 
รับขอ อย อาหาร , ขอ อย อาหาร 
สวัสดีครับเพื่่อนๆ บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด รับขอ อย อาหาร เพื่อบริการนักธุรกิจทุกท่าน เนื่องจากการขอ อย อาหาร ในปัจจุบัน กฎหมายบังคับ ให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการขอจดแจ้งเพื่อขึ้นทะเบียน ต่อคณะกรรมการอาหารและยา โดยแยกการ ขอ อย อาหาร เป็นหลายขั้นตอน
เช่น ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ขออนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร(เก็บอาหาร)
ด้านขออนุญาตเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
More