ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
20/10/2566
6690669
367650


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  7 ราย


เมื่อมีผู้แอบอ้างนำชื่อหรือสกุลไปจัดตั้งบริษัท


ถ้ามีผู้แอบอ้างนำชื่อหรือสกุลของเราไปจัดตั้งบริษัท เราจะทำอย่างไร
       

        มีกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าของนามที่จะห้ามมิให้บุคคลใดนำนามไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 ที่บัญญัติว่า "สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดี หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้ต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ และถ้าเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไปจะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้"

        ผู้เป็นเจ้าของนามนั้นซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์ เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามมิให้ใช้นามนั้นได้

        แต่ต้องเป็นการใช้นามที่เป็นให้เกิดความเสียหายหรือเป็นที่วิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป โดยผู้เป็นเจ้าของนามนั้นมีหน้าที่นำสืบถึงความเสียหายดังกล่าว

        เมื่อนำสืบไม่ได้ว่า ไม่มีข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่า การที่บริษัทใช้ชื่อสกุลของเราเป็นชื่อบริษัทเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือได้รับความเสียหาย จึงถือไม่ได้ว่าการกระทำของบริษัทเป็นเหตุให้เราต้องเสื่อมเสียประโยชน์ ต้องเสียหาย เราจึงไม่อาจขอให้สั่งห้ามบริษัทมีให้ใช้ชื่อบริษัทที่มีนามเดียวกับเราได้ เทียบฎีกาที่ 8137/2551

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 8137/2551

     บริษัทจำเลยใช้ชื่อสกุลของโจทก์เป็นชื่อของจำเลยโดยไม่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย หรือต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการที่จำเลยใช้ชื่อ บูรพาชีพเป็นชื่อของจำเลยจึงถือไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของนามสกุลบูรพาชีพต้องเสื่อมเสียประโยชน์ ต้องเสียหายหรือเป็นที่วิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป โจทก์จึงไม่อาจขอให้สั่งห้ามจำเลยมิให้ใช้ชื่อ บูรพาชีพ เป็นชื่อของจำเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 18

     บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากโจทก์ หากบริษัทบูรพาโอสถ จำกัด ได้รับความเสียหายอย่างไรจากการใช้ชื่อของจำเลยก็เป็นเรื่องทีบริษัทบูรพาโอสถ จำกัด ต้องไปว่ากล่าวเอาแก่จำเลยเอง

                                                                                                                              นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ศิริศักดิ์