ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
05/03/2567
6826469
374390


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  117 ราย


ทนายความคดีซื้อขาย 

 สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย

 1. เป็นสัญญาประเภทหนึ่ง มีกฎหมายรับรองอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1

 2. เป็นนิติกรรมประเภท สองฝ่ายหรือนิติกรรมหลายฝ่าย

 3. เป็นสัญญาประเภท สัญญาต่างตอบแทน คือ เมื่อเกิดสัญญากันขึ้นแล้วทั้งฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขายต่างมีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน โดยฝ่ายผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อนั้นต่อผู้ขาย ส่วนผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าที่ขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อให้ได้เข้าครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

 4. เป็นสัญญามีค่าตอบแทน

 5. เป็นสัญญาที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน คือ มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่ซื้อขายกันนั้นจากผู้ขาย ไปยังผู้ซื้อนั่นเอง

6. ความรับผิดในสัญญาซื้อขาย ได้แก่ ผู้ซื้อผิดนัดชำระราคา , ผู้ขายผิดนัดไม่ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายนั้น หริือไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ , ผู้ขายถูกรอนสิทธิ , ทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นมีึความชำรุดบกพร่อง , การส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นขาดตกบกพร่อง ลำจำนวน หรือระคนปนกับทรัพย์สินอย่างอื่น เป็นต้น

 

 

 

 ***** บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด บริการด้านกฎหมายครบวงจร โดยให้การบริการภายใต้คำนิยาม บริการด้านกฎหมาย ด้วยหัวใจนักกฎหมายมืออาชีพ” มีปัญหาเรื่องกฎหมายโทรหาเราที่เบอร์   02-6300-460 , 02-2365-722 เวลา 8.30-18.00 นาฬิกา วันจันทร์-เสาร์ นอกเวลาดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ 083-4925-816   หรือ                          ทาง e-mail :smelawservice@hotmail.com  ทาง facebook : www.facebook.com/smelawservice    ทาง twitter : twitter.com/smelawservice *****

 

 

 

หน้าที่ของทนายความคดีซื้อขาย

1. เตรียมคดี โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งจากฝ่ายลูกความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบเอกสารว่าลูกความว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพราะคดีซื้อขายบางกรณีเป็นคดีที่ต้องมีเอกสารหลักฐานหรือหนังสือสัญญาซื้อขายแสดงในการสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน ซื้อขายสััตว์พาหนะ ซื้อขายแพที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซื้อขายเรือระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ซื้อขายสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ตกลงราคาเป็นเงินตั้งแต่ 20,000 บาทเป็นต้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 เป็นต้น

3. ตรวจสอบยอดหนี้ ค่าสินค้า ค่าเสียหายและดอกเบี้ยของลูกความจำนวนโดยรวมทั้งหมด

4. ดูแลผลประโยชน์ของลูกความในผลความคืบหน้าของคดีอย่างสม่ำเสมอ

5. ให้คำแนะนำปรึกษาในทางกระบวนพิจารณาของศาลและข้อกฎหมายแก่ลูกความอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกความ