ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
18/06/2567
8835313
379229


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  214 ราย


เช่าทรัพย์กับเช่าซื้อ


เช่าทรัพย์กับเช่าซื้อแตกต่างกันอย่างไร

      

      เช่าทรัพย์กับเช่าซื้อนั้น แตกต่างกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ว่าด้วยเรื่องการเช่าทรัพย์นั้น มีมาตรา ๕๓๗ วางหลักไว้ว่า อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น

   

      ส่วนกฎหมายว่าด้วยเรื่องเช่าซื้อนั้น มีหลักอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ เช่นกัน คือ มาตรา ๕๗๒ วางหลักไว้ว่า อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว

 

     การเช่าทรัพย์นั้นเป็นการที่ผู้ให้เช่าได้เอาทรัพย์สินของตนให้ผู้อื่น คือผู้เช่า ได้ใช้ประโยชน์และผู้เช่านั้นจะต้องชำระเงินเพื่อการที่ได้เช่าทรัพย์สินนั้น ซึ่งจะเป็นการทำสัญญาเช่ากันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ แล้วแต่ข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าว่าจะให้เช่ากันนานแค่ไหน โดยกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เช่านั้นจะไม่มีการโอนไปเป็นของผู้เช่าเลย  ส่วนการเช่าซื้อนั้น คือ สัญญาที่ผู้ให้เช่าซื้อ ได้เอาทรัพย์สินออกให้เช่าและมีคำมั่นหรือสัญญาว่าจะโอนหรือขายทรัพย์สินนั้นให้ เมื่อผู้เช่าซื้อได้ใช้เงินตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ก็คือ ผู้เช่าซื้อจะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปนั่นเอง