ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
23/02/2564
5859111
331278


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  2 ราย


สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ


สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

            ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะไม่ค่อยทราบว่าเมื่อตัวเองถูกละเมิดสิทธิ จากการบริการสาธารณะก็มักจะคิดว่าต้องฟ้องถึงจะได้ค่าสินไหมทดเเทนตามกฎหมาย และก็ไม่ทราบว่าจะมีกฎหมายอื่น ๆ คุ้มครองหรือไม่ ซึ่งเเท้จริงเเล้วมีพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกคุ้มครองผู้เสียหายไว้และยังมีกฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายคุุ้มครองผู้บริโภคหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เสียหายสามารถที่จะร้องเรียนก่อนที่จะดำเนินการฟ้องร้องได้ เพราะบางครั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้เสียหายควรจะได้รับการเเก้ไขเยียวยาในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด

 

สิทธิของผู้เสียหาย (ผู้โดยสาร)

  • ผู้โดยสารมีสิทธิร้องเรียนหรือฟ้องร้องเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเเก้ไข เยียวยา หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกันภัยโดยไม่มีการประวิงเวลา หรือบังคับให้ประนีประนอมยอมความ
  • ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายทั้งทางร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน และสิทธิอื่น ๆ ที่ถูกละเมิด
  • ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลักเเห่งพฤติการณ์และความร้ายเเรงเเห่งละเมิด
  • ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและของผู้อื่น
  • ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการรถโดยสาร
  • ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสารและผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
  • ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร รวมทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกต้องเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจใช้บริการ
  • ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญา และราคาค่าบริการ
  • ผู้โดยสารมีอิสระในการเลือกใช้บริการรถโดยสารด้วยความสมัครใจ และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม

                 

          สิทธิที่จะได้รับเนื่องจากความเสียหายจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

 

                  หมวด 4  การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง   

                  มาตรา 56 เมื่อรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายเเก่ร่างกายหรือชีวิตของบุคคลใดนอกจากความรับผิดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้เเก่ผู้เสียหายหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงเเก่ความตาย

 

                  ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นซึ่งจะต้องจ่ายให้เเก่ผู้เสียหาย ให้จ่ายตามความร้ายเเรงของความเสียหาย ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

                  เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้อื่นๆ ระหว่างการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการรักษาพยาบาล และหรือค่าปลงศพ

 

                  มาตรา 57 เมื่อผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ประสงค์จะได้รับชดใช้จ่ายเบื้องต้น ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมตำรวจกำหนดต่อพนักงานสอบสวน โดยแสดงพยานหลักฐานว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาจากสำนวนการสอบสวน และเมื่อเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคันใด ให้มีหนังสือสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนั้นชดใช้จ่ายเบื้องต้นตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 56 วรรคสอง ในการนี้ให้แจ้งให้นายทะเบียนกลางทราบโดยเร็วด้วย

                 ในการสั่งของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง พนักงานสอบสวนต้องพิจารณาสั่งภายในเจ็ดวันที่ได้รับคำขอ

                  ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องชำระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากพนักงานสอบสวน

 

                  มาตรา 59 การชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามหมวดนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายในอันที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

                  ดังนั้น เมื่อผู้เสียหาย (ผู้โดยสาร) ถูกรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิตของผู้เสียหาย(ผู้โดยสาร) ผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ประสงค์จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

1. ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมตำรวจกำหนดต่อพนักงานสอบสวน โดยแสดงพยานหลักฐานว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

2. เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นว่าความเสียหายได้เกิดจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคันใด ให้มีหนังสือสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นเจ้าของรถคนนั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

2.1 ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการรักษาพยาบาล

2.2 หรือค่าปลงศพ พนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาสั่งภายในเจ็ดวันที่ได้รับคำขอและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องชำระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากพนักงานสอบสวน

 

                "ผู้เสียหาย หรือทายาทผู้เสียหายต้องใช้สิทธิในการขอรับค่าชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นภายในกำหนดในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันความเสียหายเกิดขึ้น"

 

 

นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์ศิริศักดิ์