ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
30/05/2565
6277513
349164


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  5 ราย


การค้ำประกัน


         ผู้ค้ำประกันหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลเปรียบเสมือนลูกหนี้ชั้นรอง เป็นการกระทำที่ทำเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าหนี้นั้นมีความเชื่อ หรือไว้ใจว่าลูกหนี้ชั้นต้นจะกระทำตามสัญญาที่เกิดขึ้นหรือทำให้สัญญานั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถเรียกเอาจากผู้ค้ำประกันได้ แต่ผู้ค้ำประกันก็สามารถที่จะบอกให้เจ้าหนี้เรียกเอาจากลูกหนี้ชั้นต้นก่อนได้ หรือหากว่าลูกหนี้มีทางที่ชำระหนี้ได้ผู้ค้ำประกันก็สามารถบอกให้เรียกเอาจากลูกหนี้ก่อนได้ หรือในขณะทำสัญญาลูกหนี้ได้เอาทรัพย์สินสิ่งอื่นใดมาค้ำประกันด้วย ผู้ค้ำประกันก็สามารถเรียกให้เจ้าหนี้ เรียกร้องเอาจากทรัพย์สินที่ลูกหนี้ชั้นต้นเอามาค้ำประกันก่อนได้ แต่ถ้าหากว่าผู้ค้ำประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ชั้นต้นแล้ว ก็ไม่อาจมีสิทธิบอกกล่าวให้เจ้าหนี้ไปเรียกเอาทรัพย์สินใดจากลูกหนี้ก่อนได้ กรณีผู้ค้ำประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนี้เป็นกฎหมายเก่าที่ใช้บังคับผู้ค้ำจะไม่มีสิทธิเกี่ยง ซึ่งปัจจุบันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2557 กฎหมายใหม่ได้แก้ไขเนื้อหาหากกรณีผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ตามมาตรา 681/1 มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๑/๑,๖๘๘, ๖๘๙, และมาตรา ๖๙๐ ดังนี้ 

       มาตรา ๖๘๑/๑ วางหลักไว้ว่า ข้อตกลงใดที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงเป็นโมฆะ
       
 ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่กรณีผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลและยินยอมเข้าผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ในกรณีเช่นนั้นผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้นย่อมไม่มีสิทธิดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๘๘ มาตรา ๖๘๙ และ ๖๙๐

       มาตรา ๖๘๘ วางหลักไว้ว่า เมื่อเจ้าหนี้ทวงให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะขอให้ลูกหนี้ชำระก่อนก็ได้ เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายแล้ว หรือไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ไปอยู่ในแห่งใดในราชอาณาเขต 

        มาตรา ๖๘๙ วางหลักไว้ว่า ถึงแม้จะได้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดั่งกล่าวมาในมาตราก่อนนั้นแล้วก็ตาม ถ้าผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้นั้นมีทางที่จะชำระหนี้ได้ และการที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นจะไม่เป็นการยากไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้จะต้องบังคับการชำระหนี้รายนั้นเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน

       มาตรา ๖๙๐ วางหลักไว้ว่า ถ้าเจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้ยึดไว้เป็นประกันไซร้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอท่านว่าเจ้าหนี้จะต้องให้ชำระหนี้เอาจากทรัพย์ซึ่งเป็นประกันนั้นก่อน