ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
20/10/2566
6690532
367645


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  3 ราย


ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดเมื่อใด สัญญาค้ำประกันระงับเมื่อใด


การค้ำประกัน มีกฎหมายเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๐ วางหลักไว้ว่า การที่บุคคลภายนอกย่อมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ ว่าจะชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น ดังนั้นเราจะเป็นได้ว่าการค้ำประกันเป็นหนี้อย่างหนึ่ง เรียกว่า "หนี้อุปกรณ์" ซึ่งจะต้องอาศัยหนี้อีกตัวหนึ่งอันเป็นหนี้ตัวหลักที่เรียกว่า "หนี้ประธาน" และผู้ค้ำประกันนั้นจะต้องขำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หลักหรือหนี้ประธานนั้น.....

 

เหตุที่จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิด

     เหตุที่จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ว่าด้วยเรื่องการค้ำประกันเช่นกัน โดยอาศัยเหตุต่างๆดังต่อไปนี้

 

    - หนี้ประธานระงับ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๙๘ จากที่กล่าวมาข้างต้นว่าการค้ำประกันเป็นหนี้อุปกรณ์ ดังนั้นเมื่อหนี้ประธานระงับ หนี้อุปกรณ์จึงต้องระงับไปด้วย เหตุที่จะทำให้หนี้ประธานระงับ มีด้วยกัน ๕ เหตุ คือ ๑. การชำระหนี้ ๒. แปลงหนี้ใหม่ ๓. หนี้เกลื่อนกลืนกัน ๔.การปลดหนี้ ๕. หักกลบลบหนี้ อันเป็นไปหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒ ว่าด้วยเรื่องหนี้

 

     - กรณีหนี้ที่มีกำหนดเวลาแน่นอนเมื่อถึงกำหนดชำระ แล้วเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้ลูกหนี้โดยผู้ค้ำประกันไม่ได้ให้ความยินยอมด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๐ เช่น หนี้เงินกู้มีกำหนดชำระภายใน๑ ปี พอถึงกำหนดชำระเจ้าหนี้ก็ผ่อนเวลาชำระหนี้ให้ลูกหนี้ไปอีก ๑ เดือนโดยไม่ได้ถามความเห็นหรือความยินยอมจากผู้ค้ำประกันก่อน เป็นต้น และการยินยอมให้ผ่อนเวลานี้ เจ้าหนี้อาจทำสัญญาให้ผู้ค้ำประกันยอมผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าก็ได้ ทำให้เจ้าหนี้จะผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ในภายหน้าก็ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ค้ำประกันอีกตามกฎหมายเก่าก่อนมีการแก้ไข  แต่ตามปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมายใหม่ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2557 ข้อตกลงที่ผู้ค้ำประกันยอมผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้ากับเจ้าหนี้นั้นข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้ ตามมาตรา  ๗๐๐ วรรคสอง

 

     - กรณีเมื่อหนี้ประธานถึงกำหนดชำระแล้วผู้ค้ำประกันขอชำระหนี้ แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้ โดยปราศจากมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๑ 

 

     ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องผลของการค้ำประกันตามกฎหมายในบางส่วน หากผู้อ่านท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการค้ำประกันไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านเป็นผู้ค้ำประกัน หรืออาจจะเป็นฐานะเจ้าหนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและดำเนินการทางคดีให้แก่ท่าน ท่านจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย สนใจติดต่อ บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด

 

 

โทร. 0-2630-0460 e-mail: smelawservice@hotmail.com