ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
22/07/2557
542253
27691


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  3 ราย


การเลือกทนายความคดีแพ่ง หาทนายความคดีแพ่ง ความหมายของคดีแพ่ง ปรึกษาทนายออนไลน์ ได้ที่


           ปรึกษาทนายออนไลน์ ได้ที่ Line id : chommatat  

 

         การเลือกทนายความคดีแพ่ง หาทนายความคดีแพ่ง เมื่อมีข้อพิพาทหรือเหตุทางกฎหมายทางด้านกฎหมายแพ่งที่จำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล ท่านต้องใช้ความรู้ทางกฎหมาย ซึ่งบางท่านมีความรู้ดีอยู่แล้วย่อมไม่เกิดปัญหา แต่บางท่านไม่ค่อยมีความรู้กฎหมายดังกล่าว หรือมีความรู้แต่ไม่แน่ใจว่าความรู้ดังกล่าวของตนเองถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ท่านจำเป็นต้องปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมายหรือทนายความคดีแพ่ง ทนายความ หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย

     การใช้สิทธิทางแพ่งต่อศาล บุคคลย่อมใช้สิทธิได้หลายฐานะ เช่นเป็นโจทก์ในคดีแพ่ง(ผู้ฟ้อง) จำเลย(ผู้ถูกฟ้อง) ผู้ร้องในคดีจัดการมรดก  ร้องขอรับรองบุตร ผู้ถูกร้องกรณีขอกันส่วน จำเลยร่วม โจทก์ร่วม ผู้แทนโดยชอบธรรม บุพการี เป็นต้น

     เมื่อท่านจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลแล้ว แต่ท่านไม่มีความรู้ทางกฎหมายท่านจำเป็นต้องมีทนายความ ที่มีความรู้ทางกฎหมายในเรื่องนั้นๆเช่นกฎหมายแพ่ง ที่กฎหมายให้สิทธิทนายความดำเนินการแทนท่านในการใช้สิทธิทางศาลเพื่อช่วยเหลือ ท่านให้ได้รับความยุติธรรม ความสะดวกในการต่อสู้คดี และความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์โดยตรงของทนายความเพื่อแบ่งเบาภาระของท่านในการใช้สิทธิทางศาล

     วิธีการเลือกทนายความเบื้องต้น คู่ความในศาลต้องการหาทนายความเก่งๆ ทนายที่สามารถว่าความให้ชนะคดีได้ หรือคู่ความบางคนอาจจะมีเหตุในการเลือกทนายความของตนด้วยเหตุอื่นๆ เช่นความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงของทนายความ ขนาดของกิจการ การมีสำนักงานหรือเปิดกิจการในรูปของบริษัท บางคนอาจเลือกเพราะมีการแนะนำ หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ หรือการไว้ใจ ฯลฯ ซึ่งการเลือกย่อมเป็นตามความพึงพอใจของคู่ความเอง เมื่อคู่ความเลือกทนายความแล้วก็ต้องมีการแต่งตั้งทนายความตามกฎหมาย

     วิธีการแต่งตั้งทนายความคดีแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 61 บัญญัติว่า การตั้งทนายความนั้นต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ตัวความและทนายความแล้ว ยื่นต่อศาลเพื่อรวมไว้ในสำนวนใบแต่ง ทนายนี้ให้ได้เฉพาะคดีเรื่องหนึ่งๆ ตามที่ได้ยื่นไว้เท่านั้น เมื่อทนายความผู้ใดได้รับมอบอำนาจทั่วไปที่จะแทนบุคคลอื่นไม่ว่าในคดีใดๆ  ให้ทนายความผู้นั้นแสดงใบมอบอำนาจทั่วไปแล้วคัดสำเนา ยี่นต่อศาลแทนใบแต่งทนาย เพื่อดำเนินคดีเป็นเรื่องๆ ไปตาม ความในมาตรานี้

     สิทธิและหน้าที่ของทนายความในคดีแพ่งหลังจากถูกแต่งตั้งจากตัวความในคดี ตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่งมาตรา 62 บัญญัติว่าทนายความซึ่งคู่ความได้ตั้งแต่งนั้นมีอำนาจว่าความ และดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ แทนคู่ความได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของคู่ความนั้น แต่ถ้ากระบวนพิจารณาใด เป็นไปในทางจำหน่ายสิทธิของคู่ความ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความ อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ทนายความไม่มีอำนาจที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาเช่นว่านี้ได้  โดยมิได้รับอำนาจจากตัวความโดยชัดแจ้ง อำนาจโดยชัดแจ้งเช่นว่านี้จะระบุให้ไว้ในใบแต่งทนายความสำหรับคดี เรื่องนั้น หรือทำเป็นใบมอบอำนาจต่างหากในภายหลังใบเดียว หรือหลายใบก็ได้และในกรณีหลังนี้ให้ใช้บัญญัติมาตรา 61 บังคับ

     ดังนั้นก่อนที่ท่านจะลงชื่อในใบแต่งตั้งทนายทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา ท่านต้องอ่านใบแต่งทนายความให้ชัดเจนก่อน โดยท่านสามารถจำกัดอำนาจหน้าที่ของทนายความได้ แล้วแต่ความต้องการของลูกความ 

     ปรึกษาทนายออนไลน์ ได้โดยแจ้งทางอีเมล เฟซบุ๊ค หรือโทรศัพท์ ยังหมายเลขของสำนักงาน02-236-5722 เรามีทีมทนายความพร้อมให้คำปรึกษา และตอบปัญหากฎหมายเบื้องต้นให้แก่ท่าน กรณีมีเอกสารหรือปัญหาที่ซับซ้อน ขอให้ท่านนำเอกสารและสำนวนที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาที่บริษัท เพราะจะได้พิจารณาโดยละเอียดก่อนให้คำปรึกษาแก่ท่าน  เพื่อความถูกต้องชัดเจน สมบูรณ์ในการแก้ปัญหากฎหมายของท่านต่อไป

     ปรึกษาทนายออนไลน์ ได้ที่ Line id : chommatat

 
  ความคิดเห็น : 1

เป็นประโยชน์ อ่านง่ายมากครับ ตรงประเด็น จากทนายความให้ความรู้เยอะมากครับ
ไอพี แอดเดรส : 58.8.104.xxx   วันที่ : 08/03/2556 23:29:53