ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
30/05/2565
6277482
349164


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  4 ราย


เตือนเรื่องค่าปรับ กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เมื่อพ้นกำหนดเวลา


    1.บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีหรือยื่นแบบฯเกินกำหนดเวลา
ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้


    2.ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีมีเงินภาษีต้องชำระหากท่านมิได้ชำระภาษีภายใน 31 มีนาคม ของทุกปี ถือว่ามิได้ยื่นแบบ ท่านต้องไปยื่นแบบ ณ สำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขา และชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1

 

    3.ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เกินกำหนดเวลา

        3.1กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1.

        3.2กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระค่าปรับตามข้อ 1 เพียงอย่างเดียว

 

    4.ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ

         4.1กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ

         4.2กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

 

    5.ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอผ่อนชำระเงินภาษีหากท่านมิได้ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนดเวลา จะหมดสิทธิ์การผ่อนชำระและต้องชำระภาษีอากรที่ค้างอยู่ทั้งหมด โดยต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

 

    6.ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 มีภาษีชำระไว้เกิน แต่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือยื่นแบบฯที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ให้ท่านยื่นคำร้องขอคืนเงินตามแบบ ค.10 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ท้องที่ที่ภูมิลำเนาอยู่ภายใน 3 ปี  นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยแนบเอกสารแล้วแต่กรณี ดังนี้

        6.1หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

        6.2แบบ ล.ย.03 (ถ้ามี)

        6.3ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดา/มารดา (ถ้ามี)

        6.4ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันชีวิตของปีภาษีที่ขอคืน(ถ้ามี)

        6.5หนังสือรับรองการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทันสำรองเลี้ยงชีพของปีภาษีที่ขอคืน (ถ้ามี)

        6.6ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับอรงค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(ถ้ามี)

        6.7หนังสือรับรองการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัยของปีภาษีที่ขอคืน (ถ้ามี)

        6.8หนังสือรับรองการจ่ายเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม (ถ้ามี)

        6.9ใบเสร็จรับเงินบริจาคการกุศลของปีภาษีที่ขอคืน(ถ้ามี)

        6.10สำเนาทะเบียนบ้าน

        6.11ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

        6.12หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถ้ามี)

        6.13ใบเสร็จรับเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

        6.14หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นขอคืน

 

    7.กรณีรับคืนเงินภาษีอากรเกินไปและได้รับหนังสือทวงถามให้นำเงินไปคืนให้ผู้ขอคืนนำเงินไปคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม หากผู้ขอคืนไม่นำส่งเงินคืนที่ได้รับเกินไปภายในกำหนดเวลาต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามมาตรา 7.5 ต่อปี ตามมาตรา 224 แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัด

 

    8.การขอคัดแบบ ภ.ง.ด. 90/91

        8.1กรณียื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถ "พิมพ์แบบฯ-ใบเสร็จรับเงิน" ได้ทางเว็บไซด์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อ ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต =>พิมพ์แบบฯ-ใบเสร็จรับเงิน ถัดจากวันที่ยื่นแบบฯ ประมาณ 2 วันทำการ หรือยื่นคำร้องขอคัดแบบฯ ได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารกรมสรรพกรชั้น 27 เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เอกสารประกอบการขอคัดแบบฯ มีดังนี้

     (1)แบบคำร้องขอคัดแบบแสดงรายการ สามารถ Download ได้จากเว็บไซด์ www.rd.go.th =>ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต=>แนะนำบริการ=>แบบฟอร์มต่างๆ

     (2)หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง กรณีบุคคลต่างด้าว ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง

     (3)กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอคัดแบบฯและปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว

       8.2กรณียื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ท่านสามารถขอคัดแบบฯ ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ เอกสารประกอบการขอคัดแบบฯ มีดังนี้

     (1)แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร สามารพ Download ได้จากเว็บไซต์ www.rd.go.th    =>Dowmload => แบบแสดงรายการภาษี คำร้อง/คำขอต่างๆ => อื่นๆ

     (2)หลักฐานการแสดงตน ได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง กรณีบุคคลต่างด้าว ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง

     (3)กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ให้จัดทำนหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอคัดแบบฯ และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว

ที่มา http://www.rd.go.th/publish/37392.0.html