ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
18/06/2567
8835061
379228


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  137 ราย


ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดมากับเครื่องเก็บข้อมูล


เลขที่หนังสือ : กด 0706/1347

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดมากับเครื่องเก็บข้อมูล

ข้อกฎหมาย: มาตรา 43(3)

ข้อหารือ  บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (storage systems) โดยสั่งซื้อจากผู้ผลิตในต่างประเทศและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าเอง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกกในการขอเครดิตภาษีซื้อ ซึ่งต้องชำระเมื่อนำเข้า รวมถึงค่าภาษีศุลกากร เนื่องจากเงื่อนไขการขายสินค้า ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทั้งหมด สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายจะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์เบื้องต้นในการทำงานของเครื่อง คือ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ มิฉะนั้นเครื่องจะไม่สามารถทำงานได้ ซอฟต์แวร์เป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเพื่อให้เครื่องทำงานได้เท่านั้น ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หน่วยเก็บ (storage equipment) คือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ อุปกรณ์หน่วยเก็บเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเครื่องบริการ (server) หลายเท่าและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องบริการหลายๆ เครื่อง เพื่อพร้อมในการเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาและรวดเร็วมากขึ้น หากลูกค้ามีความต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง หรือเพื่อประโยชน์ในการใช้งานอื่น ลูกค้าสามารถสั่งซื้อซอฟต์แวร์ยกระดับ (software upgrade) ในภายหลังได้เพื่อประโยชน์ในการนำเข้าสินค้าลูกค้าบางรายก็จะขอให้บริษัทฯ แยกราคาสินค้าออกเป็นแต่ละชิ้นรวมถึงมูลค่าของซอฟแวร์ แต่สำหรับลูกค้าบางรายที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าอยู่แล้ว และไม่ได้ซื้อเข้ามาเพื่อจำหน่ายต่อ ก็จะไม่ขอให้แยกรายการ บริษัทฯ เห็นว่าซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ติดมากับตัวอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานโดยปกติของเครืองไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เว้นแต่ว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะทำหน้าที่พิเศษเกินกว่าความจำเป็นในการใช้งานโดยปกติทั่วไปของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงหารือว่ากรณีลูกค้าได้ชำระเงินค่าอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่

 

แนวคำวินิจฉัย

       1. กรณีบริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาพร้อมกับเครื่อง หากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นโปรแกรมพื้นฐานอันจำเป็นหน้าที่ควบคุมให้อุปกรณ์หลักใช้งานได้ ก่อนจะนำโปรแกรมอื่นๆ มาใช้โดยมิได้กำหนดแยกราคาซอฟต์แวร์ออกจากราคาอุปกรณ์หลัก ซอฟต์แวร์ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อลูกค้าของบริษัทฯ จ่ายเงินสำหรับค่าอุปกรณ์ดังกล่าว จึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด

      2. กรณีบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวตามข้อ....หากบริษัทฯ ได้แยกราคาจำหน่ายซอฟต์แวร์ออกจากราคาของตัวเครื่องเฉพา่ะเงินได้ที่ได้รับสำหรับค่าซอฟต์แวร์ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามข้อ 3/2 ของคำสั่งกรมสรรพกรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพกรที่ ท.ป. 101/2544

 

ที่มา : http://www.rd.go.th/