ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
30/05/2565
6277543
349165


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  7 ราย


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร


เลขที่หนังสือ : กค 0706/1019

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการให้บริการ ที่ปรึกษาการด้านบัญชีและภาษีอากร

ข้อกฎหมาย : มาตรา 40(2) และมาตรา 77/2

 

ข้อหารือ : นาย ส. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีเป็นผู้ให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีอากรแก่บริษัทลูกค้า ต้องเข้าประฏิบบัติหน้าที่สัปดาหร์ละหนึ่งครั้งหรือมากกว่า ตามที่มีการตกลงกัน ลักษณะการบริการ คือ การตรวจสอบเอกสารประกอบรายการบัญชี การบันทึกบัญชี การปฏิบัติทางด้านภาษีอากรของบริษัทลูกค้า หากพบข้อผิดพลาดจะแจ้งให้บริษัทลูกค้าแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎหมายภาษีอากร โดยบริษัทลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนทุกเดือน นาย ส. ไม่ได้อยู่ในฐานะพนักงานของบริษัทลูกค้าแต่อย่างใด จึงหารือว่า เงินได้จากการให้บริการดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดตามประมวลกฎหมายรัษฎากร บริษัทลูกค้าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ในอัตราใด และมีภาระภาษีประเภอื่นอย่างใดหรือไม่ได้

 

แนวคำวินิจฉัย

              เงินที่ ส. ได้รับจาการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร หากเปนการให้บริการที่ปรึกษาทางด้สนภาษีอากรและการบัญชีภาษีอากร โดยรับค่าบริการเดือนละครั้งเป็นจำนวนที่แน่นอน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินเนื่องจากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบริษัทผู้จ่ายเงินต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

 

ที่มา : เรื่องการไล่สายทางกฎหมายภาษีสรรพากร