ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
18/06/2567
7863140
378256


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  615 ราย


กระทู้เว็บบอร์ด

  
วันที่ : 04/02/2556 13:47:06  ดู : 6687  ความคิดเห็นทั้งหมด :

News from Department of Business Development , Ministry of Commerce.
Departm of Business Developm
informs partnership or limited company to
reveal the financial position of all
Thai shareholders.

Office of the Cral Company and Partnership Registration, Departm of Business Developm, Ministry of Commerce has issued the Order of Office of the Company Limited and Partnership Registration 205/2555 that the applicant to set up a partnership or a limited company must send the docums certified by the bank for stating the financial position of all Thai partners or Thai shareholders altogether with the set up application. The docum must show the amount of money corresponding to the amount of the shares holding by each partner or each shareholder IF:

1. Partnership or limited company has foreign partner or foreign invests or holds share for less than 50% in the partnership or limited company, OR;

2. There is no foreign shareholder, but there is foreign director who has authority to sign or co-sign on behalf of the company.

This order will be effective from January 2, 2013

-
Admin 


    ความคิดเห็น 1
วันที่ : 04/02/2556 14:30:20    แจ้งลบ แจ้งลบ  


ประกาศ
ด้วยปรากฏว่ามีชาวต่างชาติประกอบธุรกิจบางประเภทโดยมิได้รับอนุญาต โดยจดทะเบียน
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดโดยให้คนไทยลงทุนหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) ดั้งนั้นเพื่อให้การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุน หรือคนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือ ร่วมผูกพันบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง จึงได้ออกคำสั่งที่ 205/2555 ให้ผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนประกอบคำขอจดทะเบียนโดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นหรือถือหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดมีผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวลงหุ้นหรือถือ หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้นหรือทุนจดทะเบียน
(2) กรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 เป็นต้นไป


ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักทะเบียนธุรกิจ
โทร. 02547 5982 E-mail : regis@dbd.go.th


Departm of Business developm
Ministry of Commerce.

-
Admin 


 แสดงความคิดเห็น
กระทู้เว็บบอร์ด

* ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 *
 *