ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
18/06/2567
8834766
379228


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  36 ราย


นายจ้างไม่ต้องเงินทดแทนลูกจ้างในกรณีใดบ้าง


ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ลูกจ้างอาจใช้สิทธิโดยไม่ถูกต้องหรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อให้ตนได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพื่อจะขอรับเงินทดแทนเป็นการเอาเปรียบนายจ้างเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต หรือลูกจ้างอาจทุจริตกระทำเพื่อผลประโยชน์ ทำให้ตนบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  กฎหมายให้กำหนดสิทธิให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนได้ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 2537 มาตรา 22 "นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ลูกจ้างเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพย์ติดอื่นจนไม่สามารถครองสติได้

(2)ลูกจ้างจงใจให้ตนเองประสบอันตรายหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนประสบอันตราย"

 

นายจ้างมีสิทธิบอกไม่ปัดจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 2537 มาตรา 18 หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนของลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 2537 มาตรา 20  ได้ตามมาตรานี้